Sứ mệnh
Cùng với giới công nghệ Việt nam bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Tầm nhìn
Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực SmartHome đáp ứng như cầu trong nước phấn đấu chiếm 15% thị phần.

Từng bước tiến tới đạt các tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu sang các thị trường G7